اکران روز
نام پروژه

اکران روز

داستان پروژه

نشانه‌های نوشتاری در دنیای گرافیکی به آن دسته از نشانه‌ها گفته می‌شود که عناصر اصلی تشکیل دهنده آن‌ها حروف، کلمات باشند.این عناصر جایگزین تصویر شده اند. در ارزیابی اصولی لوگوتایپ باید توجه داشت در طراحی یک لوگوتایپ زیبایی باید در استخدام خوانایی باشدو این نکته بسیار حائز اهمیت می باشد. بصورت کلی نشانه های نوشتاری به دو دسته تقسیم می شود: 1-نشانه‌های نوشتاری حاوی یک یا چند حرف که معمولاً حرف اول نام موسسه یا شرکت است. (منوگرام ) 2-نشانه‌های نوشتاری حاوی نام کامل مؤسسه،شرکت یا موضوع نشانه (لوگوتایپ) مونوگرام ها جنبه های تصویری بارزتر و قابل ملاحظه تری نسبت به لوگو تایپ ها دارند. به عبارت بهتر، یک لوگوتایپ در نگاه نخست باید خوانده شود ، اما یک مونوگرام ابتدا دیده می شود و با کمی مکث حروف تشکیل دهنده آن مشخص شده و برای فرد بیننده قابل درک می شود. در طراحی یک لوگوتایپ زیبایی باید در استخدام خوانایی باشدو این نکته بسیار حائز اهمیت می باشد. لوگو طراحی شده توسط سایت اکران روز سفارش داده شده است.که با توجه به درخواست کارفرما لوگو نهایی شکل گرفته است

ویژگی ها

عناصر تشکیل دهنده آن حرف و کلمات می باشد

تکنولوژی

Corel

44894597 - 88698047