شمسه گل لاله
نام پروژه

شمسه گل لاله

داستان پروژه

اسلیمی یکی از هفت نقش اصلی در نگارگری سنتی ایران است. اسلیمی گونه‌ای از نقش و نگار است شامل خط‌های پیچیده و منحنی‌ها و قوس‌های دورانی مختلف که در تزئینات و بعضی دیگر از کارهای نقاشی ترسیم می‌کنند. از زیر شاخه های هنر اسلیمی میتوان به ترسیم شمسه اشاره کرد شمسه در واقع همان ترنج است که به صورت دایره یا چند ضلعی اجرا می شود و در واقع نقشی نمادین و انتزاعی و تزئینی از خورشید می باشد.

ویژگی ها

هنر اسلیمی

تکنولوژی

Corel

44894597 - 88698047