تصویر سازی کوچه
نام پروژه

تصویر سازی کوچه

داستان پروژه

تصوير، واژه اي است كه ازگذشته هاي خیلی دور تا امروز به انسان ها جهت ارتباط بر قرار كردن با یکدیگر كمك کرده است. تصویرسازی یکی از زیرمجموعه های هنرهای تجسمی است و به نوعی از اثر خلاقانه‌ی تصویری گفته می‌شود که القاکننده‌ی تجسمی یک مفهوم یا روایت با فرم بصری است.

ویژگی ها

______

تکنولوژی

Corel

44894597 - 88698047