تصویر سازی پروانه نارنجی
نام پروژه

تصویر سازی پروانه نارنجی

داستان پروژه

تصوير، واژه اي است كه ازگذشته هاي خیلی دور تا امروز به انسان ها جهت ارتباط بر قرار كردن با یکدیگر كمك کرده است. تصویرسازی یکی از زیرمجموعه های هنرهای تجسمی است و به نوعی از اثر خلاقانه‌ی تصویری گفته می‌شود که القاکننده‌ی تجسمی یک مفهوم یا روایت با فرم بصری است.

ویژگی ها

______

تکنولوژی

Photoshop

44894597 - 88698047