باشگاه مشتریان

باشگاه مشتریان داتینه

مغازه قدیمی را در محلتان در نظر بگیرید!! شوخی نمیکنم تا در نظر نگیرید بقیش رو نمیگم.
در نظر گرفتید؟!
آفرین .
همون مغازه قدیمی رو که اکثر قدیمی های محل می شناسند ... صاخب مغازه حتی آدرس و شماره تلفن مشتریان قدیمی و وفادار خود را نیز دارد و نوع ارتباطی که مشتریان با این مغازه دارند باعث وفاداری آنهاست به گونه ای که شاید خرید از هیچ مغازه دیگری را امتحان نکنند.
وب سایت شما می تونه شبیه به همین مغازه باشه هر چقدر رابطه مشتری با مشتریان برقرار سازد و مشتریان هر روز بیشتر از گذشته به شما عادت می کنند در واقع بستر مناسبی برای ارتباط مفید و مستمر با ، محصولات و خدمات شما به واسط باشگاه مشتریان بوجود می آید.
ارتباطی کاملا دو سویه بین شما و مخاطبینتان!!
باشگاه مشتریانی که ما برای شما ایجاد و همواره به روز رسانی می کنیم زمینه این ارتباط را ایجاد می کند ، چیزی که شاید در گذشته غیر ممکن به نظر میرسید ولی حالا فقط غیرممکن غیرممکن است.

سفارش پروژه

شماره تلفن :

44894597
44894597 - 88698047