پرتال

طراحی پرتال داتینه

پرتال یکی از قسمت های ضروری هر وب سایتی است!
باور نمی کنید ؟!!
دروغم چیه ؟!
بقیه متن رو بخونید تا باور کنید.
پرتال وظیفه جلوگیری از سردرگمی و گیج شدن کاربر را بر عهده دارد ، بهتر است قبل از اینکه کاربر به دلیل پراکندگی مطالب در وب سایت با یک کلیک صفحه شما را بدرود بگوید ( با صفحه شما خداحافظی کند) به فکر پرتالی منظم و منسجم باشید.
بعله کافی است شما به پرتال مورد نظرتان فقط فکر کنید عملی کردن طرح و ایده شما وظیفه ماست. در واقع پرتال مثل یک جمع آوری کنند ی اطلاعات عمل می کند که همه اطلاعات مربوط به هم به همراه سرویس های اصلی و جانبی را که به طور طبقه بندی شده هستند در کنار هم قرار می دهد. در واقع کاربر با داشتن ID و profile وارد پرتال می شود و با بخشی از یک دنیای عظیم روبرو خواهد شد.
این بخش دقیقا همان چیزی است که کاربر نیاز دارد و بدون جستجو در دنیایی از اطلاعات و سرویس ها در کمترین زمان به آن دسترسی خواهد داشت.

سفارش پروژه

شماره تلفن :

44894597
44894597 - 88698047